ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жон суниб бормокда,сунмокда хайрат, Ширин орзу эмас,армонга тулдим. Интилдим эркимга бермокка имкон, Рухимдай товланди киприкдаги нам. Бел букмаган, кул булмаган эри йук. Уша менинг рухимдан шакл топган бир индо. Бир к бирига ёв караш бирла бокар харбир одам, Гох узи, гох борлигига тутку билан тутку келар. Довул турса бир коядек булмадим, Дарё каби тулкинланиб тулмадим, Маккор ганим елкамдан тиг урганда- Хато килдим, уз юртимда улмадим.

Добавил: Nikonos
Размер: 12.92 Mb
Скачали: 6528
Формат: ZIP архив

Шунда илик мехрин килиб созбон Мургак бошим узра парвона онам Менга такдир булиб тутди кулимдан. Биринг у деди-ю биринг бу деди, Кимга нон, ким учун жон кайгу деди, Айб халкда, шеърлчр гафлат, серуйку деди… Сотилмаган киминг колди, Туркистон! Кон булиб оккаймиди кузларимнинг пардаси Зорук зорпар гохи ошкор, гоки пинкон ёндирмаса.

Шерлар узбек шо Инсон куз ёшининг йукдир салмоги… ххх. Юрт бошида турса нодон хукми жохиллик ила- Уйлама, бу элга асло эзгу билан эзгу келар. Сени узим эмас кузим согинар Сомондай саргайган юзим согинар Келмасанг бахорим дилим согинар Кел жоним келакол туним согинар Туркиялик дустим Абдурахим Корагуч сузларига пайванд.

Биз учун бегона экан бу дунё, Орзудек муаллак колган саволмиз. Лайай хам тош… Салом сенга, темир панжара. Куркма яшаб келганман сенсиз, Яшайманда кейин хам ёлгиз! Сунгги нур сачратган умиднинг кузин- Багрига тортмокда ок сийна замон… 5 Бу сийна афсона сингари факат- Эътикод аталмиш рух аро мавжуд.

  АЛЕВТИНА ЕГОРОВА ПТИЦЫ БЕЛЫЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Шерлар туплами

Хаёл-сароб, сени урайман, Толеимда шу колди факат…. Калбим эса доги билан лол, Бош эгаман паришон ва жим. Sevgi haqida sher Sherali Ibodullaev Огринар хаттоки саргайган сунгак, Жаханнам утида,майли,куёйин… Сунги ишончимга келтирмайин шак — Киличимни келтир,углим Хумоюн!

Хатто хавас килмам узок ёшингизга, Факат битта эхтиросли илтимосим — Тоглар,менга берсангиз бас юрагингиз! Балки шеър эзгулик, давоми Тогли шух йигит эдим, ота шеърар сайёдлик, Неки тушса домимга, шу эди менга шодлик, Дараларда кезардим гох пиёда, гох шеършар, Неки килдим, уйласам, асли экан бедодлик… Букун тушиб уртанар бу ошик тандаги жон- Оху кузлар домига, Оху, Оху, Охужон!

MP3: Айрилик Хакида Шерлар Бесплатно Скачать Mp3 и Слушать Онлайн | MP3GOO

Ичгансиз шу юрт тузин, Энди хурлангиз узин, Куллайди сизни тузум… От-а,от,итваччалар. Жигаркбагрим эзилади сени уйлаб, Каерларга бош урмадим дардим суйлаб, Бизни нонга зор килганлар юрар туйлаб… Менга таъна килиб киприк кокма, болам.

Билмам, бунёд этмиш кайбир сангтарош… Гудаклар додидан кийиб бошга тож- Хайкаллар юрибди Узбекистонда. Синчи бобо, кузларингни кайтиб ол, Бу элнинг бош кутармо6и куп махол, Ёв билганин килаберса бемалол, Кандай узар экан узбекнинг оти….

Кузатиб эзилган одамнинг боши- Узок йулда колган тошчалик эмас. Сархади — жохиллар учун… Мен сендан куркаман.

O’xshash maqolalar.

Хатто йул азоби, хатто куз ёши- Пиёла тубида чойчалик эмас. Интиком кунлар кутар, Кон тукканни кон тутар, Барчангни лахад ютар… От-а,от,итваччалар!

  ТӨШЛЕК ТӨШЛӘРНЕ ЮРАУ КИТАБЫ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Оч гудак хаёли сингари нигох- Занг босган козоннинг тубида котган. Куксим ерга уриб, чангаллаб бошим. Гудаклар бермокда жон, Конга тулди Намангон, Котил деб топдингиз шон… От-а,от,итваччалар. Ёнакёна кун етиб шукроналар айтгум яна, Бул сабил жонни иймон, ёки армон ёндирмаса.

Курашларда, ишда девкор, Бир кунгилни ололмасдан кунгли вайрон… Тог юракли йигитларни севармиш — ул, Шарти шундай эмиш.

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter.

Навигация по записям

Недан кетдим, кимга бош эгиб — Сарсон кездим чулу-денгиз, тог… Юракларим кабариб кетди- Сени излаб топгунимча то… Энди сени тинглайман факат. Мезон булиб хаволанди номус — ор, Ёт тупрокда энди кандок ётайин… Туроннинг на хадди ва на хати бор, Киличимни келтир,углим Хумоюн!

Сен учун бегона ватан, эл, имон, Хамрохинг шайтондир. По актуальности По просмотрам По рейтингу По дате По названию.